by Anna Ziuko Anna Ziuko

W związku z uznaniem kwasu borowego za substancję wzbudzającą szczególnie duże obawy, Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA) w czerwcu 2010 r. wydała decyzję o jego umieszczeniu na liście kandydackiej. Takie działanie umożliwiłoby włączenie kwasu borowego do Załącznika XIV, co podobnie jak w przypadku związków chromu VI, wymagałoby uzyskiwania  zezwoleń na stosowanie.

Po uwzględnieniu opinii komitetu państw członkowskich, licznych argumentów dotyczących szerokiego spektrum zastosowań  kwasu borowego oraz zbadaniu społeczno-gospodarczego wpływu możliwych działań legislacyjnych, ECHA podjęła decyzję o odroczeniu włączenia kwasu borowego do Załącznika XIV Rozporządzenia REACH. We wrześniu 2016 roku Komisja Europejska przedstawiła projekt rozporządzenia, w którym poinformowała o niewprowadzeniu kilku substancji, w tym  kwasu borowego na listę Załącznika XIV. Należy jednak pamiętać, że kwas borowy pozostaje na liście kandydackiej, a zatem nadal możliwe jest jego włączenie do wykazu substancji podlegających procedurze udzielania zezwoleń.

Decyzja ECHA z pewnością spowolni jednak wprowadzanie kąpieli galwanicznych (np. Zn, Ni) niezawierających kwasu borowego.

Link do projektu rozporządzenia: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1483990082845&uri=CELLAR:3eed144f-84cf-11e6-b076-01aa75ed71a1