by Anna Ziuko Anna Ziuko

Dz. U. 2016 poz. 1533: Zmieniono rozporządzenie dotyczące ograniczeń wprowadzania do obrotu i stosowania produktów do usuwania farb zawierających dichlorometan, o których mowa w pkt 59 ppkt. 1 załącznika XVII do rozporządzenia nr 1907/2006. Nie stosuje się ich już do usuwania farb poza obiektami przemysłowymi z:

  1. elementów i konstrukcji metalowych i budowlanych
  2. statków i elementów metalowych w stoczniach remontowych
  3. zbiorników
  4. wagonów

– przez użytkowników profesjonalnych, o których mowa w pkt. 59 ppkt. 1 lit. c (i) załącznika XVII do rozporządzenia nr 1907/2006, posiadających aktualne zaświadczenia o ukończeniu szkolenia wstępnego na stanowisku pracy lub okresowego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy przeprowadzonego w trybie określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 2375 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm. 3)), w zakresie określonym w pkt. 59 ppkt. 3 załącznika XVII do rozporządzenia nr 1907/2006.

W REACH-IT publikowano również listę substancji zarejestrowanych przez wiodących rejestrujących zawierającą 7000 substancji. Wykaz dostępny na stronie ECHA.