by Anna Ziuko Anna Ziuko

W ostatnim czasie pojawiły się następujące aktualizacje przepisów prawnych:

 • zaktualizowano wykaz substancji w załączniku XIV do rozporządzenia REACH podlegających procedurze udzielania zezwoleń (ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2017/999 z dnia 13 czerwca 2017 r.): do załącznika XIV dodano 43 nowe substancje,
 • trwają konsultacje społeczne dotyczące identyfikacji substancji wzbudzających szczególnie duże obawy. Obecna propozycja dotyczy węglanu kadmu, wodorotlenku kadmu oraz azotanu kadmu. Termin dostarczania informacji upływa 7 sierpnia 2017 r.

https://echa.europa.eu/pl/registry-of-current-svhc-intentions

 • Komitet ds. Oceny Ryzyka stwierdził, iż dostępne dowody naukowe pozwalają na zaklasyfikowanie dwutlenku tytanu jako rakotwórczego drogą inhalacyjną.

https://echa.europa.eu/pl/-/titanium-dioxide-proposed-to-be-classified-as-suspected-of-causing-cancer-when-inhaled

 • komitet ds. Analiz Społeczno-Ekonomicznych (SEAC) przyjął zakaz używania czterech ftalanów: DEHP, DBP, DIBP oraz BBP w artykułach oraz TDFA w sprayach używanych przez społeczeństwo,
 • zaktualizowano wykaz substancji w załączniku XVII do rozporządzenia REACH w odniesieniu do kwasu perfluorooktanowego (PFOA), jego soli i substancji pochodnych (ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2017/1000 z dnia 13 czerwca 2017 r.),
 • kwas perfluorooktanowy (PFOA) i jego sole, wszelkie substancje pochodne (w tym ich sole i polimery) nie mogą być produkowane, stosowane do produkcji, ani wprowadzane do obrotu jako substancje w ich postaci własnej od dnia 4 lipca 2020 r. Termin jest przedłużony dla następujących wyrobów:
 • sprzętu stosowanego do produkcji półprzewodników lateksowych farb drukarskich,
 • wyrobów włókienniczych do ochrony pracowników przed zagrożeniami dla ich zdrowia i bezpieczeństwa,
 • membran przeznaczonych do medycznych wyrobów włókienniczych, filtracji przy uzdatnianiu wody, procesów produkcji i oczyszczania ścieków,
 • nanopowłok plazmowych,
 • wyrobów medycznych innych niż wyroby medyczne do implantacji objęte zakresem dyrektywy 93/42/EWG.

http://eur-lex.europa.eu