by Anna Ziuko Anna Ziuko

Przypominamy, iż zbliżają się terminy oddawania sprawozdań za rok 2016 do Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami zgodnie z ustawą z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji, która nakłada na przedsiębiorców obowiązek składania dorocznych raportów. Zgodnie z art. 7 tej ustawy każdy przedsiębiorca korzystający ze środowiska, niezależnie od wielkości, rodzaju prowadzonej działalności czy stopnia szkodliwości dla środowiska, jest zobowiązany złożyć taki raport.

Poniżej najważniejsze informacje dotyczące raportów:

Raport
Rodzaj sprawozdania
Termin
Odpady komunalne
Sprawozdanie półroczne o odebranych odpadach komunalnych od właścicieli nieruchomości
31.01
Nieczystości ciekłe
Sprawozdanie kwartalne z działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
31.01
Selektywna zbiórka odpadów
Sprawozdanie roczne podmiotu prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych
30.01
Raport do KOBiZE
Raport o wielkościach emisji gazów cieplarnianych i innych substancji wprowadzanych do powietrza – Dotyczy podmiotów wprowadzających gazy i pyły do powietrza wymienione w załączniku do Ustawy z dn. 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (t.j. Dz. U. 2015 nr 0 poz. 2273)
28.02
Odpady
Zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilościach odebranych odpadów komunalnych, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów – Dotyczy podmiotów, które wytwarzają, zbierają lub przetwarzają odpady.
15.03
Komunalne osady ściekowe
Zbiorcze zestawienie danych o komunalnych osadach ściekowych
15.03
Zużyty sprzęt
Sprawozdanie o ilości i masie wprowadzonego sprzętu, sprzętu zebranego, o osiągniętych poziomach zbierania, wykaz zakładów przetwarzania, sprawozdanie zawierające odrębnie informację dla poszczególnych grup sprzętu za II półrocze 2016 r.,Sprawozdanie o masie zebranego i przekazanego do prowadzącego zakład przetwarzania zużytego sprzętu.
15.03
(Prowadzący działalność w zakresie recyklingu)
Zaświadczenie potwierdzające recykling
Sprawozdanie o odpadach pochodzących ze zużytego sprzętu
28.02
15.03
(Prowadzący działalność w zakresie innym niż recykling)
Zaświadczenie potwierdzające inne niż recykling,procesy odzysku
Sprawozdanie,o odpadach pochodzących ze zużytego sprzętu
28.02
15.03
(dla prowadzących zakład przetwarzania)
Sprawozdanie o zużytym i przetworzonym zużytym sprzęcie
O zużytym sprzęcie – 10.03
O przetworzonym  sprzęcie – 15.03

Ponadto, warto pamiętać o uzupełnieniu sprawozdań z zakresu ochrony środowiska do GUS – wszystkie potrzebne na ten temat informacje znajdą Państwo na Portalu Sprawozdawczym GUS: http://stat.gov.pl/sprawozdawczosc/