by Anna Ziuko Anna Ziuko

Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/542 z dnia 22 marca 2017 r. zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin poprzez dodanie załącznika w sprawie zharmonizowanych informacji związanych z pomocą w nagłych przypadkach zagrożenia zdrowia.

Wprowadzone zmiany:

  • dodaje się załącznik VIII„Zharmonizowane informacje związane z pomocą w nagłych przypadkach zagrożenia zdrowia i środki profilaktyczne”,
  • zmiana rozporządzenia ma na celu ujednolicenie informacji na temat mieszanin wprowadzanych do obrotu i sklasyfikowanych jako stwarzające zagrożenie na podstawie wywieranych skutków fizycznych lub działania na zdrowie, takich jak informacje dotyczące identyfikacji mieszaniny i podmiotu przekazującego dane, identyfikację zagrożeń oraz składników mieszaniny, jak również ujednolicenie formatu przekazywanych informacji, które ma na celu lepsze reagowanie na zagrożenie zdrowotne,
  • zharmonizowany w celu umożliwienia importerom i dalszym użytkownikom system przekazywania informacji powinien odbywać się drogą elektroniczną w zharmonizowanym formacie XML utrzymywanym przez Europejską Agencję Chemikaliów i udostępnianym nieodpłatnie,
  • w ramach harmonizacji informacji należy wprowadzić wymóg identyfikacji mieszaniny przy pomocy niepowtarzalnego kodu alfanumerycznego (niepowtarzalnego identyfikatora postaci użytkowej), który ma być umieszczany na etykiecie,
  • Europejska Agencja Chemikaliów powinna opracować system klasyfikacji produktów, który powinien być wykorzystywany na potrzeby przekazywania informacji.

Zmiana wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2020 r.

Źródło: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R0542&from=PL