by Anna Ziuko Anna Ziuko

Dnia 7 lipca 2017 Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA) dodała kwas perfluoroheksanosulfonowy oraz jego sole (PFHxS) do listy substancji wzbudzających szczególnie duże obawy  (SVHC). PFHxS są to związki stosowane między innymi w chromowaniu jako zwilżacze zapobiegające tworzeniu się mgły zawierającej chrom (VI). Innymi związkami należącymi do tej grupy są PFOS I PFOA, które również zostały zastrzeżone regulacjami REACH. PFHxS, PFOS i PFOA wykazują podobne właściwości chemiczne, np. charakteryzują się wyśmienitą wodoodpornością czy olejoodpornością. Mają zastosowanie jako m.in. środki powierzchniowo czynne, plastyfikatory, inhibitory korozji i powłoki ogniotrwałe.

Kwas perfluoroheksano-1-sulfonowy i jego sole zidentyfikowane zostały jako spełniające kryteria Artykułu 57 rozporządzenia (EC) 1907/2006 (REACH) z powodu ich wysokiej trwałości i tendencji do bioakumulacji (vPvB). Zgodnie z Aneksem XIII rozporządzenia REACH związki należące do grupy PFHxS uznano za potencjalnie niebezpieczne dla zwierząt oraz człowieka.

Aby sprostać wymogom ochrony środowiska w naszej ofercie dostępne są ekologiczne środki zwilżające obniżające emisję chromu sześciowartościowego.

Źródła:

ECHA press release – one new substance added to candidate list

Agreement of the Member State Committee on the identification of PFHxS as SVHC