by Anna Ziuko Anna Ziuko
  1. Projekt ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw – opublikowany 7 czerwca 2018 roku przez Ministerstwo Środowiska
  2. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wzorów dokumentów DPO i DPR – opublikowany 16 marca 2018 roku na stronie Rządowego Centrum Legislacji

7 czerwca 2018 r. Ministerstwo Środowiska opublikowało projekt ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw. Prace w celu wprowadzenia zmian spowodowane są licznymi pożarami na terenach magazynów i składowisk odpadów.
Projekt ustawy zawiera rygorystyczne zmiany dotyczące przede wszystkim:

  • zbiórki i magazynowania odpadów, gdzie główne zmiany dotyczyć będą skrócenia czasu magazynowania odpadów do 1 roku,
  • konieczności monitoringu wizyjnego odpadów,
  • podawania całkowitej pojemności miejsc przeznaczonych do magazynowania odpadów,
  • uniemożliwienia wynajmu bądź dzierżawy miejsc przeznaczonych do zbierania odpadów niebezpiecznych,
  • wprowadzenia zabezpieczenia roszczeń.

Zmian dotyczyć będą również przepisy karne.

 

16 marca 2018 roku na stronie Rządowego Centrum Legislacji zamieszczony został projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wzorów dokumentów DPO i DPR.

Zmiany wzorów niniejszych dokumentów związane są z ustawą z dnia 12 października 2017 r. o zmianie ustawy o gospodarce odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2017 poz. 2056), która weszła w życie 1 stycznia 2018 roku. Dokumenty DPO i DPR umożliwiają ustalenie masy odpadów opakowaniowych poddanych recyklingowi lub odzyskowi. Osoba odpowiedzialna za prowadzenie recyklingu lub odzysku odpadów opakowaniowych zobowiązana jest do wystawienia dokumentów w trzech egzemplarzach,
w terminie 7 dni od momentu wpłynięcia wniosku o ich wystawienie. Osoba wystawiająca dokumenty DPO i DPR podlega także obligatoryjnemu wpisowi do rejestru BDO.

W przypadku wystawiania dokumentów bez wpisu do rejestru po dniu 24 lipca 2018 roku, podmiotowi grozić będzie administracyjna kara pieniężna. Rozporządzenie miałoby wejść w życie w czasie 14 dni od dnia jego ogłoszenia.

 

Źródło: http://odpady-help.pl