by Maciej Janiak Maciej Janiak

INFORMOWANIE O MIESZANINACH STWARZAJĄCYCH ZAGROŻENIE – kody UFI

Z dniem 22 marca 2017 r. weszło w życie Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/542 zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin.

Rozporządzenie to narzuca konieczność przekazywania informacji o mieszaninach, sklasyfikowanych jako stwarzające zagrożenie na podstawie wywieranych skutków fizycznych lub działania na zdrowie. Jednocześnie na etykietach produktów pojawi się nowy element oznakowania. Jest to  16-znakowy kod UFI, który importerzy i dalsi użytkownicy będą musieli wprowadzić  do dnia:

1 stycznia 2021 r. dla zastosowania konsumenckiego;

1 stycznia 2021 r. dla zastosowania profesjonalnego;

1 stycznia 2024 r. dla zastosowania przemysłowego;

 

Dotychczas zgłaszanie mieszanin stwarzających zagrożenie odbywało się poprzez system ELDIOM. Teraz będzie się to odbywało poprzez scentralizowany system ECHA – portal PCN.

ZEZWOLENIA NA ZASTOSOWANIE TLENKU CHROMU (VI)

Jak wiadomo, od dnia 21 września 2017 roku, stosowanie tlenku chromu (VI) wymaga posiadania zezwolenia na odpowiednie zastosowanie.

Komisja w dalszym ciągu pracuje nad projektem Decyzji dotyczącej łańcucha dostaw, w którym się znajdujemy, przy czym dla części wnioskodawców ECHA wydała już pozytywną opinię. Dopóki Komisja nie wyda Decyzji dalsi użytkownicy mogą stosować tlenek chromu, o ile są zaopatrywani pośrednio lub bezpośrednio przez podmiot aplikujący, w zakresie, w którym złożono aplikację.

Po pojawieniu się Decyzji każdy, kto stosuje tlenek chromu (VI), poprzez system REACH-IT, będzie musiał poinformować ECHA o korzystaniu z zezwolenia. Ponadto konieczne będzie dostosowanie warunków do wymagań określonych w decyzji o zezwoleniu.

ECHA obecnie będzie się koncentrować na egzekwowaniu przepisów dot. autoryzacji REACH.

Inspekcje zostaną przeprowadzone w 2021 r.

BREXIT – Co w przypadku braku porozumienia?

Z dniem wyjścia Wielkiej Brytanii bez porozumienia z UE wszystkie wykonane rejestracje, zezwolenia przez podmioty brytyjskie tracą swoją ważność.

Wielka Brytania stanie się krajem „trzecim”, dlatego ECHA zablokuje dostęp do kont na portalu REACH IT wszystkim użytkownikom z tego kraju.

CO Z KOBALTEM?

Jak wiadomo związki kobaltu, jak i sam kobalt jest uznany za szkodliwy dla zdrowia i środowiska, w związku z czym podlega różnym ograniczeniom. W latach 2008-2010 pięć soli kobaltu zostało wpisanych na listę kandydacką. Prawdopodobne jest więc, że związki te mogą „podzielić los” tlenku chromu (VI) i zostaną włączone do wykazu substancji podlegających procedurze udzielania zezwoleń.

Zarząd CI (Cobalt Institute) powołał konsorcja w celu pomocy przy wdrażaniu REACH dla producentów, importerów oraz dalszych użytkowników, mające działać w imieniu przemysłu kobaltowego. Ich zadaniem jest umożliwienie stosowania kobaltu w różnych formach, promując zrównoważoną i odpowiedzialną jego produkcję i stosowanie.